ខ្សែលួស

ខ្សែ, ខ្សែត្រូវបានប្រើសម្រាប់ថាមពលអគ្គិសនីគោលបំណងបញ្ជូនអគ្គិសនីនិងពាក់ព័ន្ធនៃសម្ភារៈនេះ, ជាធម្មតាចំនួននៃស្នូល, អង្កត់ផ្ចិតតូចរចនាសម្ព័ន្ធធម្មតាដែលហៅថាខ្សែ, ខ្សែបានហៅផ្សេងទៀត។

ស្វែងរកតាមចំណាត់ថ្នាក់