តំណភ្ជាប់, អន្តរ

ភ្ជាប់ជាទូទៅសំដៅទៅលើឧបករណ៍ភ្ជាប់អគ្គិសនី។