ផលិតផល Semiconductor ដាច់ពីគ្នា

ជាទូទៅឧបករណ៍ដាច់ពីគ្នា semiconductor យោងទៅ diode គ្រីស្តាល់ផ្នែក Semiconductor ត្រង់ស៊ីស្ទ័រឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកសំដៅដល់ថាជា diode, ត្រង់ស៊ីស្ទ័រនិងឧបករណ៍ semiconductor ពិសេស។