តម្រង

តម្រងគឺជាសៀគ្វីតម្រងផ្សំឡើងនៃសមត្ថភាព, ដំបូងនិងការតស៊ូ។

ស្វែងរកតាមចំណាត់ថ្នាក់