ភាពឯកោ

ភាពឯកោ optoelectronic (អូរ) ត្រូវបានគេហៅផងដែរ Coupler optoelectronic, Coupler optoelectronic ឬ optocoupler សម្រាប់រយៈពេលខ្លី។