ឧបករណ៍

ឧបករណ៍ឧបករណ៍, គ្រប់ប្រភេទនៃឧបករណ៍, ឧបករណ៍ដែលមានផ្នែករឹងអាចដាក់ឧបករណ៍សួនច្បារ, ឧបករណ៍ថែទាំ, ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តឧបករណ៍អគ្គិសនី, ឧបករណ៍ឧបករណ៍របស់រថយន្ត, ឧបករណ៍ឧបករណ៍អគ្គិសនីឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍និងនៅលើដូច្នេះ

ស្វែងរកតាមចំណាត់ថ្នាក់