ការប្តូរ

ប្ដូរសំដៅទៅជាសមាសភាគអេឡិចត្រូនិដែលអាចបើកសៀគ្វីមួយបង្អាក់បច្ចុប្បន្នឬធ្វើឱ្យវាហូរទៅកាន់សៀគ្វីផ្សេងទៀត។

ស្វែងរកតាមចំណាត់ថ្នាក់