ឧបករណ៍

ឧបករណ៍គឺជាឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការងារមួយ។