ក្រុមប្រឹក្សាវាយតម្លៃ - ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា

លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា បញ្ជាទិញ
ADNK-3053-SL11 Broadcom Limited KIT REFERENCE DESIGN ADNS-3050 2124
HDJD-JD06 Broadcom Limited KIT DEV RGB COLOR SENSOR 16-QFN 2943
HDJD-JD02 Broadcom Limited KIT DEV RGB COLOR SENSOR 16-QFN 2294
ADNK-3050 Broadcom Limited KIT SAMPLE FOR ADNS-3050 2521
HDJD-JD07 Broadcom Limited KIT DEV RGB DCS 2.2X2.2 944
HDJD-JD05 Broadcom Limited KIT DEV RGB COLOR SENSOR 20-QFN 3239
AFBR-S50MV85G-EK Broadcom Limited AFBR-S50MV85G EVALKIT 245
1: $122.64495
AFBR-S4E001 Broadcom Limited EVALKIT FOR AFBR-S4NXXC01X SIPM 280
1: $104.78750