អ្នកតាក់តែងច្បាប់តង់ស្យុង - - PMIC លីនែអ៊ែរ

តម្រងស្វែងរកផលិតផល
លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា បញ្ជាទិញ
B-1643L2 Broadcom Limited IC REG LINEAR 10G PIN ROSA 951
B-1641L2 Broadcom Limited IC REG LINEAR 10G PIN ROSA 2945
B-1641L1 Broadcom Limited IC REG LINEAR 10G PIN ROSA 713
B-1640L2 Broadcom Limited IC REG LINEAR 10G PIN ROSA 746
B-1640L1 Broadcom Limited IC REG LINEAR 10G PIN ROSA 3029