បង្ហាញ bezels, កែវពង្រីកពាក់ជាប់នឹងភ្នែក

លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា បញ្ជាទិញ
HLMP-2598 Broadcom Limited LED DISPLAY BEZEL BLACK 2922
HLMP-2599 Broadcom Limited LED DISPLAY BEZEL BLACK 3266