អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ, កាំរស្មី UV បញ្ចេញដែលអាចមើលឃើញ

លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា បញ្ជាទិញ
HEMT-3301 Broadcom Limited EMITTER IR 940NM 100MA RADIAL 2852
ARE1-99D0-00000 Broadcom Limited HIGH POWER IRLED 940NM 90DEG 15779
ARE1-9F30-00000 Broadcom Limited HIGH POWER IRLED 940NM 150DEG 13567
ARE1-8FD0-00000 Broadcom Limited HIGH POWER IRLED 850NM 150DEG 25290
ARE1-89C0-00000 Broadcom Limited HIGH POWER IRLED 850NM 90DEG 36737
ARE1-9930-00000 Broadcom Limited HIGH POWER IRLED 940NM 90DEG 12786
ARE1-8930-00000 Broadcom Limited HIGH POWER IRLED 850NM 90DEG 16758
ARE1-89D0-00000 Broadcom Limited HIGH POWER IRLED 850NM 90DEG 31847
ARE1-8FC0-00000 Broadcom Limited HIGH POWER IRLED 850NM 150DEG 44433
ARE1-8F30-00000 Broadcom Limited HIGH POWER IRLED 850NM 150DEG 17123