ការវាយតម្លៃនិងការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍ដំណើរការ RF, ក្រុមប្រឹក្សា