ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុបទិក - photoelectric, ឧស្សាហកម្ម

លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា បញ្ជាទិញ
ADBM-A350-200 Broadcom Limited SENSOR REFLECTIVE SPI MOTION SEN 2422
ADBM-A350 Broadcom Limited SENSOR REFLECT SPI LED OFN 17FPC 1986