ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុបទិក - Phototransistors

លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា បញ្ជាទិញ
APDS-9002-021 Broadcom Limited AMBIENT LIGHT SENSOR 4CHIPLED 3170