ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាឯកទេស

លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត ការពិពណ៌នា បរិមាណអាចប្រើបាន តម្លៃ​ឯកតា បញ្ជាទិញ
AEDS-9621#P10 Broadcom Limited ENCODER MODULE OPTICAL LINAR 5 2441
AFBR-S10PS010Z Broadcom Limited TX FIBER OPTIC POINT SENSOR LIGH 2536
1: $10.20680
AFBR-S10RX031Z Broadcom Limited ANALOG SENSOR VERT VL 5107
1: $4.95110
AFBR-S10RX021Z Broadcom Limited ANALOG SENSOR HORIZ VL 6095
1: $4.53145